196
X

نظرسنجی دریافت خدمت

Loading
  • شفافیت فرایندی

  • پاسخگوئی و مسولیت پذیری

  • تسلط برفرآیند

  • زمان فرآیند

  • کلیت فرآیند