معاونان و مدیران شرکت

  
شاپورپولادی

شاپورپولادی

 • سمت : 26411450
 • شماره تماس : معاون توسعه مدیریت ومنابع
محمدرضا کدخدا زاده

محمدرضا کدخدا زاده

 • سمت : معاون ساخت و توسعه راهها
 • شماره تماس : 2290244- 22902448
جلال بهرامی

جلال بهرامی

 • سمت : عضو هیات مدیره و معاون ساخت و توسعه آزادراهها
 • شماره تماس : 22228092
عباس خطیبی

عباس خطیبی

 • سمت : عاون ساخت و توسعه راه آهن،بنادر و فرودگاه ها
 • شماره تماس : 22222536
سید محمد حسینی

سید محمد حسینی

 • سمت : مدیرکل حراست
 • شماره تماس : 22271950
محبوبه عرب احمدی

محبوبه عرب احمدی

 • سمت : مدیركل
 • شماره تماس : 26411417
مهدی سندگل نظامی

مهدی سندگل نظامی

 • سمت : مدیركل منابع انسانی،پشتیبانی ورفاه
 • شماره تماس : 22275199
تقی یاسور علیپور

تقی یاسور علیپور

 • سمت : مدیرکل حقوقی و ارزیابی خسارات
 • شماره تماس : 22228726
غلامرضا عزیزی

غلامرضا عزیزی

 • سمت : مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی
 • شماره تماس : 22228710
محمود رضا نظری منش

محمود رضا نظری منش

 • سمت : مدیر کل آمار و فناوری اطلاعات
 • شماره تماس : 22902431
حسین بهجو

حسین بهجو

 • سمت : مدیر کل ساخت ساختمانهای راه آهن بنادر وفرودگاهها
 • شماره تماس : 22222341
شاهین اسد فامیان

شاهین اسد فامیان

 • سمت : سرپرست اداره كل ساخت و توسعه راه آهن منطقه یك كشور
 • شماره تماس : 22222536
محسن نوروزی

محسن نوروزی

 • سمت : مدیرکل فنی و بررسی طرح های راه آهن، بنادر و فرودگاه ها
 • شماره تماس : 22228258
مهدی صیدگر

مهدی صیدگر

 • سمت : مدیرکل ساخت روسازی راه آهن
 • شماره تماس : 22222537
بهنام داودی

بهنام داودی

 • سمت : سرپرست اداره کل بهره برداری از آزادراهها
 • شماره تماس : 22269031
سیدمحمود علمایی

سیدمحمود علمایی

 • سمت : مدیر كل دفترمشاركت و جذب سرمایه
 • شماره تماس : 22228710
مهدی نظریان

مهدی نظریان

 • سمت : مدیرکل ساخت و توسعه راههای منطقه شمال شرق
 • شماره تماس : 22228545
حسن کلهری

حسن کلهری

 • سمت : مدیرکل ساخت و توسعه راههای منطقه منطقه شمال کشور
 • شماره تماس : 22902439
علی اکبر محمدی

علی اکبر محمدی

 • سمت : مدیرکل ساخت و توسعه راه های منطقه جنوب
 • شماره تماس : 26411337
محمدصادق وجدی قزلجی

محمدصادق وجدی قزلجی

 • سمت : مدیرکل ساخت و توسعه راههای منطقه شمال غرب
 • شماره تماس : 22229032
سعید پیروزفر

سعید پیروزفر

 • سمت : مدیرکل دفتر مدیریت پروژه ها (PMO)
 • شماره تماس : 26411397