مناقصه و مزايده

مناقصات و مزایدات

آگهی های مزایده و مناقصات مربوط به ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

 عملیات تکمیلی قطعه 3/الف محور بروجن - لردگان ( حد فاصل کیلومتر 700+11 الی 260+41 ) در استان چهار محال بختیاری با مدت اجرای کار 42 ماه
زمان برگزاری جلسه مرحله اول مناقصه : یکشنبه مورخ 30/10/1397 ساعت 13
چهارشنبه، 05 دی 1397 - 15:07
تجدید مناقصه عملیات تکمیلی کنارگذر چهار خطه تربت حیدریه و تکمیل پل ها و تبادل های باقیمانده واقع در استان خراسان رضوی با مدت اجرای کار 30 ماه
عملیات تکمیلی قطعه 3 محور بندرلنگه - رستاق با مدت اجرای کار 36 ماه
زمان برگزاری جلسه مرحله اول مناقصه : یکشنبه مورخ 28/11/1397 ساعت9 صبح
یکشنبه، 23 دی 1397 - 11:51
تجدید مناقصه عملیات اجرایی قطعه دوم محور نهاوند-آورزمان-ملایر حدفاصل کیلومتر 125+8 الی 000+31 به طول 23 کیلومتر با مدت اجرای کار 36 ماه
زمان برگزاری جلسه مرحله اول مناقصه : یکشنبه مورخ 13/11/1397 ساعت 10 صبح
شنبه، 22 دی 1397 - 11:46
انتخاب پیمانکار تامین خودروی سواری جهت انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری ،با مدت اجرای کار 12 ماه
زمان برگزاری جلسه مرحله اول مناقصه : یکشنبه مورخ 09/02/1397 ساعت 9 صبح
چهارشنبه، 05 دی 1397 - 15:20
HtmlNoArticles
HtmlNoArticles