260
X

مدیریت عملکرد

حقوق شهروندی دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان مدیریت عملکرد

اهداف

 

دامنه کاربرد

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور

مسیولیت

مسیولیت اصلی این روش اجرایی بر عهده ی دفتر بازرسی است

تعاریف

شرکت:

شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

اعضا تیم

 

فرایندها و روش اجرا

فرایند پیگیری و پاسخگویی به شکایات

10 روز