8121
X

اعضای هیات مدیره، معاونین و مدیران کل

  
مسعود جهانی

مسعود جهانی

  • سمت: رئیس روابط عمومی
  • مدارک تحصیلی: کارشناس ارشد زبان
  • شماره تماس: 26411507

مدیریت و برنامه ریزی ارتباطات درون و برون سازمانی با بهره گیری از ابزارها و شیوه های ارتباطی شامل:

- برنامه ریزی امور اطلاع رسانی و اطلاع یابی و برگزاری مراسم و رویدادهای مهم شرکت

- بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای در زمینه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه

- کمک در راستای ایجاد محیط با نشاط اداری و افزایش انگیزه و تعلق سازمانی کارکنان

سوابق کاری:

تالیفات و موفقیت ها:
دسته بندیها
دسته بندیها