زیربناهای حمل ونقل ریلی
...

- نگهداری حساب اعتبارات براساس بودجه مصوب وتهیه گزارش ازهزینه های انجام شده.

- تامین اعتباربرای پرداخت های شرکت.

- ثبت و نگهداری حساب ها و اموال شرکت .

- تهیه و تنظیم اسناد هزینه های شرکت .

-  انجام امورمربوطه به دریافت و پرداخت براساس قوانین ومقررات .

- تنظیم حساب ماهانه وسالانه شرکت و ارائه آن به مراجع قانونی ذیربط.

- ارائه گزارش عملکرد تخصیص های دریافتی و گزارشات دوره ای به مقام مافوق .

- رسیدگی به کلیه اسنادهزینه ازنظروجود مدارک لازم وتطبیق آن هاباقوانین ذیربط

- نظارت براجرای قوانین ومقررات ودرصورت لازم تهیه واصلاح آیین نامه وروش های مالی جهت حل مسائل ومشکلات مربوط.

- دریافت وجه اعتبارات تخصیص ابلاغی از خزانه

- رسیدگی و کنترل دستورپرداختهای واصله و تنظیم اسناد مالی و برگه ها ی محاسباتی پرداخت وجه کارکردهای گواهی شده .

- شرکت درجلسات مناقصه و ترک مناقصه و سایر کمیسیونهای مالی و اعلام نظر و پاسخ به مسائل مالی .

- رسیدگی ونگهداری قراردادها و ضمانت نامه ها و مراقبت درتمدید آن ها درسررسید های مقرر.

- تنظیم دفاتر مالی و تهیه و ارائه آن ها به وزارت اموراقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات و پیگیری دررفع  واخواهی های اعلام شده تادریافت تایید لازم .

- توزیع اعتبارات مصوب واحدهابرمبنای موافقت نامه های مبادله شده و تخصیص های دریافتی و دستورات صادره .

- نظارت برنحوه مصرف اعتبارات و حصول اطمینان از وجود اعتبار به هنگام صدور اجازه هزینه.

- ارائه گزارش های مالی به هیأت مدیره ، مدیرعامل و سایر مراجع .

با ما در تماس باشید

تهران،بزرگراه مدرس شمال،خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر)،خیابان شهید فرید افشار،تقاطع بلوار آرش غربی،پلاک 3

تلفن تماس:02126400318

پست الکترونیکی:info@cdtic.ir

کد پستی:

1916615813
ساعات حضور :‌ از شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 16:15 عصر


.