راه اصلی و بزرگراه

بزرگراه
راه شریانی با یکی از عملکردهای زیر
 • جزئی از شبکه راه های ملی است
 • ایجادکننده دهلیز سفرهای عبوری از کشور و داخل کشور است
 • ارتباط بین مراکز استان ها و یا شهرهای بزرگ داخل کشور را برقرار می کند
 • با حداقل چهار خط عبور (دو خط عبور در هر طرف) که مسیرهای رفت و برگشت از هم جدا، دو طرف آن محصور و امکان ایجاد تقاطع و دسترسی در آن به طور محدود وجود دارد
راه اصلی درجه دو
راه اصلی با یکی از عملکردهای زیر
 • ارتباط بین شهرهای داخل استان را تامین می کند
 • جزئی از شبکه راه های استانی و بین شهری است
 • ایجاد کننده دهلیز سفرهای مهم داخل استان می باشد
 • با دو خط عبور که تعداد خطوط آن در برخی موارد می تواند بیشتر باشد
راه اصلی درجه یک
راه اصلی با یکی از عملکردهای زیر
 • جزئی از شبکه راه های ملی است
 • ایجادکننده دهلیز سفهای عبوری از کشور و داخل کشور است
 • ارتباط بین مراکز استان ها و یا مراکز استان ها یا شهرهای بزرگ داخل استان را برقرار می کند
 • با دو یا چند خط عبور که می تواند مسیرهای رفت و برگشت آن از هم جدا شده باشد
ردیف عنوان روش اجرا
(توسط وزارتخانه،بخش خصوصی،مشاركتی یا...)
1 فیروزكوه- قائم شهر وزارت راه و شهرسازی- شركت ساخت و توسعه
2 احداث راه ایذه- باغملك- هفتگل- نمره یك وزارت راه و شهرسازی- شركت ساخت و توسعه
3 باند دوم بزرگراه بیرجند- قائن وزارت راه و شهرسازی- شركت ساخت و توسعه
4 باند دوم بزرگراه آزادشهر- بجنورد وزارت راه و شهرسازی- شركت ساخت و توسعه
5 احداث باند دوم شهركرد- بروجن- لردگان وزارت راه و شهرسازی- شركت ساخت و توسعه
6 میاندوآب- كرمانشاه وزارت راه و شهرسازی- شركت ساخت و توسعه
عنوان مساحت
طول كل راههای كشور (راه های اصلی و فرعی و بزرگراه) بالغ بر 200000 كیلومتر
طول كل راه های ساخته شده قبل از انقلاب اسلامی(راه های اصلی و فرعی و بزرگراه) حدود 47000 كیلومتر
طول راه های ساخته شده قبل از دولت هفتم(راه های اصلی و بزرگراه) حدود 17850 كیلومتر
طول راه های ساخته شده در دولت هفتم و هشتم(راه های اصلی و بزرگراه) حدود 5450 كیلومتر
طول راه های ساخته شده در دولت نهم و دهم(راه های اصلی و بزرگراه) حدود 8700 كیلومتر
طول راه های ساخته شده در دولت یازدهم(راه های اصلی و بزرگراه) حدود 3000 كیلومتر