شماره: 4218
1399/07/19
انتصاب سرپرست اداره كل حراست
انتصاب سرپرست اداره كل حراست

رييس مركز حراست وزارت راه و شهرسازي در حكمي محسن حاج قديرعلي حداد را به عنوان سرپرست اداره كل حراست شركت ساخت وتوسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور منصوب كرد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شركت ساخت وتوسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، با حكم رييس مركز حراست وزارت راه و شهرسازي محسن حاج قديرعلي حداد به عنوان سرپرست اداره كل حراست منصوب شد.

متن حكم به اين شرح است:

" با توجه به اتمام مامويت آقاي سيدمحمد حسيني مديركل حراست شركت ساخت وتوسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور و خاتمه كار ايشان، به منظور پيگيري و پاسخگويي به امورات مربوط و همچنين تا تعيين تكليف مديركل حراست، به موجب اين ابلاغ جنابعالي را به سرپرستي حراست مذكور منصوب مي نماييم.

بديهي است كليه موارد با هماهنگي اين مركز و تعامل با مدير عامل محترم شركت پيگيري و اقدام خواهد شد."

حق انتشار محفوظ است ©