شماره: 2687
1392/08/29
برگزاری کارگاههای راهنمای انتخاب قرارداد
برگزاری کارگاههای راهنمای انتخاب قرارداد

مدیر کل نظارت فنی و مدیریت کنترل پروژها از برگزاری کارگاههای پژوهشی-تخصصی در راستای کاربردی نمودن پروژه های اتمام یافته وتبیین نتایج پروژه ها در پروژه های عمرانی شرکت خبر داد و گفت: در همین راستا دو کارگاه پژوهشی-تخصصی با حضور کارشناسان و صاحب نظران امر در شرکت ساخت و توسعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، اداره کل نظارت فنی و مدیریت کنترل پروژها با همکاری پژوهشکده حمل ونقل دو کارگاه پژوهشی -تخصصی با عناوین " راهنمای ارائه روش بهینه انتخاب نوع قراردادهای پروژه های راه ، راه آهن وآزادراهها" و " راهنمای انتخاب قرارداد های مشارکت" برگزار کرد.

بنابر این گزارش در این کارگاهها دکتر نورزایی ، دکتر جلیلی و دکتر مکی آبادی به سخنرانی پرداختند و برخی از مجریان پروژه و مدیران و کارشناسان ارشد مرتبط در این کارگاهها حضور داشتند.

حق انتشار محفوظ است ©