شماره: 2678
1392/09/23
دبیر هیات مدیره شرکت منصوب شد
دبیر هیات مدیره شرکت منصوب شد

با حکم رئیس هیئت مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، دکتر محمود رضا شیراوند مشاور و مدیرکل حوزه مدیرعامل به سمت دبیری هیات مدیره منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، مهندس محمد رحمتی رئیس هیات مدیره شرکت در حکمی دکتر محمودرضا شیراوند را به سمت دبیری هیات مدیره منصوب کرد.

مهندس رحمتی در این حکم آورده است:

"جناب آقای دکتر شیراوند، مشاور و مدیرکل محترم حوزه مدیرعامل، پیرو هماهنگی با مدیرعامل محترم، بدینوسیله مسئولیت دبیری هیات مدیره به جنابعالی تفویض می گردد تا در جهت اجرای وظایف مندرج در مواد 15 و 16 اساسنامه شرکت از طرف اینجانب اقدام فرمایید. انتظار دارم با تماس منظم با اعضای محترم هیات مدیره، کسب پیشنهادات و نظرات ایشان و ارسال اطلاعات مورد نظر بتوانید در جهت تحقق سایر وظایف هیات مدیره برای پیشبرد اهداف شرکت گام بردارید. توفیق جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم."

حق انتشار محفوظ است ©