شماره: 2675
1392/09/23
با حکم معاون وزیر راه و شهرسازی:
مجری آزادراه حرم تا حرم منصوب شد
مجری آزادراه حرم تا حرم منصوب شد

دکتر علی نورزاد، در ابلاغی مهندس حسن احمدی نوری معاون ساخت و توسعه آزادراهها را با حفظ سمت قبلی به سمت مجری آزادراه حرم تا حرم منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، معاون وزیر راه و شهرسازی در این ابلاغ خطاب به مهندس حسن احمدی نوری آورده است:

" با استفاده از اختیارات حاصل از قاونو احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور و آیین نامه اجرایی قانون یاد شده و با توجه به سوابق و تجربیات جنابعالی به موجب این ابلاغ و با حفظ مسئولیت های قبلی به سمت مجری آزادراه حرم تا حرم منصوب می گردید. همچنین به منظور تسهیل در انجام امور، کلیه اختیارات مندرج در ابلاغ شماره 73984/1 مورخ 11/7/1392 نیز در ارتباط با این پروژه به جنابعالی تفویض می گردد. توفیق شما را در انجام وظایف محوله از درگاه ایزدمنان آرزومندم."

حق انتشار محفوظ است ©