اداره كل منابع انساني ، پشتيباني و رفاه

اداره كل منابع انساني ، پشتيباني و رفاه

- انجام كليه امور پرسنلي كاركنان در زمينه هاي تهيه وصدوراحكام پرسنلي استخدام ،انتصاب ، انفصال ، ارتقاء ،‌انتقال ، و ترميم حقوق ، تعليق ، استعفاء ،  مرخصي ، ماموريت ، بازنشستگي و................

- اجراي قوانين و مقررات آيين نامه استخدامي براساس خط مشي هاي پيش بيني شده.

- انجام امورمربوط به نوسازي وتحول اداري ازطريق كميسيون تحول اداري شركت.

- برنامه ريزي درجهت پيش بيني و تامين نيروي انساني شركت و اقدام درجهت جذب واستخدام نيرودرچارچوب قوانين ومقررات مربوط

- اجراي مقررات و قوانين بازنشستگي و برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري .

- اداره اموركارگران براساس مقررات قانون كار.

- تهيه و تنظيم و پيشنهاد طرح هاي رفاهي كاركنان اعم از وام ، بيمه ، برنامه هاي ورزشي ، فرهنگي ، تفريحي و ...

- انجام اقدامات لازم به منظوراداره، نگهداري از ساختمان ها ، تاسيسات ،تجهيزات و ابنيه شركت و

برنامه ريزي واقدام درجهت تامين ونگهداري اقلام وملزومات موردنيازشركت.

- انعقاد قراردادهاي خدماتي عمومي وفني و نظارت برچگونگي اجراي آن ها.

- اجراي برنامه هاي جا ومكان و نقل وانتقالات وسايل و لوازم اداري و مراقبت درحفظ و نگهداري آن ها.

- انجام مطالعات لازم درزمينه نمودار و تشكيلات تفصيلي شركت و ارائه پيشنهادهاي لازم درچارچوب ضوابط ومعيارهاي مربوط.

- بررسي نحوه و شيوه انسجام امور واقدام درجهت بهبود فرآيندها و اصلاح روشهاي خاص در سطح شركت.

- برنامه ريزي و نظارت برانجام امور مربوط به ارزشيابي شاغلين براي كليه پستهاي سازماني مصوب .

- مديريت، اجرا و نظارت بر نظام آموزش كاركنان شركت براساس سياستهاي كلي و برنامه هاي ابلاغي و

همكاري با واحدهاي آموزشي و پژوهشي .

- پيش بيني برآورد تامين ملزومات اداري مورد نياز واحدهاي تابعه برمبناي احتياجات و پيشنهادهاي دريافتي.

- تهيه وتامين لوازم ووسايل مورد نياز واحدها با توجه به مقررات و اعتبارات موجود و تنظيم اسناد خريد .

- نگهداري حساب و آمار كالا ها و وسايل خريداري شده و تنظيم اسناد مربوط .

- نگهداري وسايل و لوازم خريداري شده با رعايت موازين انبارداري نوين.

- تحويل وسايل و تجهيزات لازم به واحدهاي متقاضي و تسليم صورت ها واسناد مربوط به واحدمالي