اداره كل حقوقي و ارزيابي خسارات

اداره كل حقوقي و ارزيابي خسارات

- فراهم آوردن موجبات طرح واقامه دعاوي حقوقي وثبتي درمراجع قضايي ودفاع ازدعاوي مطروحه وپيگيري اقدامات اجرايي آراءصادره.

 تهيه وتنظيم پيش نويس لوايح قانوني ، تصويب نامه ها ، آئين نامه ها و قراردادهائي كه توسط شركت تهيه مي شود از نظر مطابقت با موازين حقوقي.

- جمع آوري مجموعه قوانين و تصويب نامه ها و آئين نامه هاي مصوب و ابلاغ قوانين و مقررات و آئين نامه ها به واحدهاي ذيربط و نظارت براجراي دقيق آن ها .

- بررسي واظهارنظردرخصوص شكايات و دعاوي اشخاص حقيقي وحقوقي و انجام  اقدامات قانوني و اعلام نتايج آن به مراجع ذيربط.

- بررسي سوابق و مدارك اراضي و املاك تصرفي اعم از خريداري شده ، واگذاري و يا اهدايي و انجام اقدامات لازم به منظور صدور سند مالكيت و ارسال اسناد به اداره كل اموال دولتي.

- به اجرا گذاشتن اسناد رسمي لازم الاجرا و پيگيري هاي مربوط جهت استيفاي مطالبات شركت.

- ارزيابي عرصه و اعيان مستحدثات وتاسيساتي كه دراجراي پروژه هاي راه سازي تخريب يا تصرف مي گردند و تنظيم صورت مجالس لازم .  

- انجام امورثبتي اموال غيرمنقول و تملك اراضي و مستحدثات مورد نياز شركت .

- تعيين ميزان خسارات براساس قوانين و مقررات مربوط وتوافق با صاحبان عرصه و اعيان .

-   بررسي و اظهار نظر درخصوص ضرورت امحاء يا نگهداري اوراق و پرونده ها ، براساس قوانين و مقررات جاري و با همكاري وزارت متبوع .