اداره كل امورمالي و ذيحسابي

اداره كل امورمالي و ذيحسابي

- نگهداري حساب اعتبارات براساس بودجه مصوب وتهيه گزارش ازهزينه هاي انجام شده.

- تامين اعتباربراي پرداخت هاي شركت.

- ثبت و نگهداري حساب ها و اموال شركت .

- تهيه و تنظيم اسناد هزينه هاي شركت .

-  انجام امورمربوطه به دريافت و پرداخت براساس قوانين ومقررات .

- تنظيم حساب ماهانه وسالانه شركت و ارائه آن به مراجع قانوني ذيربط.

- ارائه گزارش عملكرد تخصيص هاي دريافتي و گزارشات دوره اي به مقام مافوق .

- رسيدگي به كليه اسنادهزينه ازنظروجود مدارك لازم وتطبيق آن هاباقوانين ذيربط

- نظارت براجراي قوانين ومقررات ودرصورت لازم تهيه واصلاح آيين نامه وروش هاي مالي جهت حل مسائل ومشكلات مربوط.

- دريافت وجه اعتبارات تخصيص ابلاغي از خزانه

- رسيدگي و كنترل دستورپرداختهاي واصله و تنظيم اسناد مالي و برگه ها ي محاسباتي پرداخت وجه كاركردهاي گواهي شده .

- شركت درجلسات مناقصه و ترك مناقصه و ساير كميسيونهاي مالي و اعلام نظر و پاسخ به مسائل مالي .

- رسيدگي ونگهداري قراردادها و ضمانت نامه ها و مراقبت درتمديد آن ها درسررسيد هاي مقرر.

- تنظيم دفاتر مالي و تهيه و ارائه آن ها به وزارت اموراقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات و پيگيري دررفع  واخواهي هاي اعلام شده تادريافت تاييد لازم .

- توزيع اعتبارات مصوب واحدهابرمبناي موافقت نامه هاي مبادله شده و تخصيص هاي دريافتي و دستورات صادره .

- نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و حصول اطمينان از وجود اعتبار به هنگام صدور اجازه هزينه.

- ارائه گزارش هاي مالي به هيأت مديره ، مديرعامل و ساير مراجع .