دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات

دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات

-   ايجاد پايگاه اطلاعات آماري درخصوص امور زيربنايي حمل و نقل و فراهم نمودن تمهيدات اتصال به پايگاه اطلاعات آماري بخشي و شبكه اطلاع رساني وزارتخانه و كشور.

-  جمع آوري وبه روز نگهداشتن بانكهاي اطلاعاتي و ارائه آمار به كاربران مربوطه درراستاي وظايف ومأموريت هاي شركت.

-  راهبري امور ارتباطات رايانه اي ، پياده سازي و ايجاد بستر مناسب جهت برخورداري از اينترنت و اينترانت مطمئن ، نگهداشت و توسعه سايت اينترنتي شركت و تامين امنيت آن.

-  ساماندهي نرم افزارهاي مرتبط با شبكه ، ارتباطات و سيستم عامل ، تجهيزات سخت افزاري و شبكه در شركت.

-   ايجاد شبكه و زير ساخت ها و بستر IT  در شركت .

-   برنامه ريزي به منظورتجهيز،پشتيباني،نگهداري واستفاده بهينه ازنرم افزارهاي موردنياز.

-   ارائه پيشنهادات لازم درزمينه برنامه ريزي به منظورآموزشهاي لازم درخصوص فنآوري هاي اطلاعات وامنيت وافزايش مهارت هاي تخصصي كاركنان.

-   سازماندهي،پشتيباني وبه روزرساني سيستم هاي اتوماسيون اداري وسايرسيستم هاي عمومي واختصاصي ويكپارچه سازي آنها.

-   تهيه وتدوين ضوابط ودستورالعمل هاي بهره برداري ازتجهيزات انفورماتيكي واجراي طرحهاي تبديل وارتقاء سيستم هاي نرم افزاري.

-   نظارت برخريدسخت افزارونرم افزارهاي موردنياز شركت به منظورانطباق باسياست هاي امنيتي وكيفيتي.

-   برنامه ريزي به منظورجمع آوري اطلاعات درخصوص مديريت وكنترل پروژه هاوتوزيع وهزينه اعتبارات مربوطه.