شرح وظائف

معاونت توسعه مديريت و منابع

-   تعيين وظايف و ماموريتهاي اصلي شركت در حوزه اداري ، منابع انساني و توسعه مديريت براساس سياست هاي كلي.

-    همكاري با مديرعامل در اجراي خط مشي كلي شركت.

-   راهبري امورنوسازي وتحول اداري ازطريق كميسيون تحول اداري شركت.

-   تهيه و تدوين برنامه ها و طرح هاي مربوط به تدوين و اصلاح روش هاي مديريتي و اداري و اختصاصي.

-   طراحي فرايندها و مهندسي مجدد و تنظيم روش هاي انجام كار متناسب با فناوري ها ، نيازها و شرايط روز.

-   تهيه و تدوين راهبردهاي مديريت منابع انساني.

-   مديريت در اجراي امور فن آوري اطلاعات (IT  ) شركت در زمينه هاي زيرساختها ، نرم افزار ، سخت افزار ، شبكه ، امنيت شبكه ، اينترنت ، اينترانت  ، سايت ها ، بانكهاي اطلاعاتي و ارتباطات سازماني مبني بر روشها و مدلهاي مرتبط با اولويت برونسپاري.

-   نظارت بر امر وصول ، توزيع و مصرف اعتبار و پرداخت و تنظيم و نگهداري حسابهاي هزينه جاري و عمراني شركت.

-   مديريت امور پشتيباني به منظور ارائه خدمات موردنياز شركت از طريق بخش هاي غير دولتي در چارچوب مقررات.

-   پيگيري و نظارت بر امور حقوقي ازجمله طرح دعاوي و تعقيب آن ها در دادگاه هاي ذيصلاح به منظورحفظ وحراست ازحقوق قانوني شركت در مقابل اشخاص حقيقي وحقوقي .

-    نظارت بر نحوه ارزيابي عرصه و اعيان مستحدثات و تاسيساتي كه در اجراي پروژه هاي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور تخريب و تصرف مي گردند و هم چنين چگونگي پرداخت خسارات.

-   نظارت بر نحوه نگهداري و بهره وري از ماشين آلات و تجهيزات و تاسيسات شركت و برنامه ريزي در جهت فروش ماشين آلات در دوره زماني تعيين شده و واريز وجوه به حساب شركت.

-   نظارت بر اجراي برنامه هاي سازمان جهت تحقق اهداف ، وظايف و ماموريت هاي مصوب.

-  نظارت ، برنامه ريزي و اداره كليه فعاليت هاي مالي سازمان شامل پرداخت ها ، دريافت ها ، كميسيون هاي مناقصه و مزايده ، ثبت و نگهداري حساب ها و اجراي آئين نامه هاي مالي و معاملاتي.

-  تعيين وابلاغ برنامه ها و سياست هاي مربوط به نحوه تامين نيروي انساني در چارچوب مصوبات سازمان .

-   نظارت بر اجراي قوانين و آئين نامه هاي اداري و استخدامي در شركت و همچنين اعمال نظارت بر امر استخدام ، انتصاب ، انتقال ، ارزشيابي و ارتقا كاركنان .

-   نظارت بر بررسي نيازها و مسائل رفاهي كاركنان نظير امور تعاون، خدمات درماني، وام هاي ضروري، تربيت بدني و غيره .... به منظور برنامه ريزي و اقدام جهت تامين آنها .

-  نظارت بر تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي كاركنان شركت .

-  نظارت بر مكاتبات و استقرار سيستم هاي اتوماسيون اداري .