جشن تكليف فرزندان پرسنل و تقدير از فعالان نماز

برگزاري مراسم جشن تكليف فرزندان پرسنل شركت ساخت و توسعه و تقدير از فعالان نماز