انواع بازرسی
1-   بازرسی غیرحضوری : اخذ گزارشهای مستمر از عملکرد ادارات کل استانی، سازمانها و شرکتهای تابعه، اخذ آمار و اطلاعات ، طرح پرسشهای موردی ، کسب گزارش از طریق تماسها و غیره .
2-  بازرسی موردی : در بازرسی موردی زمان معین مطرح نیست ، بلکه این روش در مورد موضوعهای مشخص ارجاعی از تشکیلات معین انجام می پذیرد .
3-  بازرسی ادواری : این روش طبق برنامه پیش بینی شده در هر سال براساس تحلیلها و بررسیهای دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات از بعضی از اداره های کل، سازمانها و شرکتهای تابعه در دستور کار بازرسی ادواری قرار میگیرد .

4-  بازرسی مشترک : این روش بازرسی که جامع ترین نوع بازرسی محسوب می شود بصورت تیمهای مشترک از سه اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات برای بررسی کلی عملکرد از پیش تعیین شده ادارات کل استانی، سازمانها و شرکتهای تابعه انجام می پذیرد .