ویژگیهای یک بازرس
1-   بازرس علاوه بر تخصص در زمینه های مدیریتی و حقوقی و ...، باید تجربه کاری و کافی در زمینه امور محوله داشته باشد .
2-   فردی مورد وثوق ، شناخته شده ، دلسوز و حافظ اسرار سازمان بازرسی شونده باشد .
3-   بدور از حب و بغض و تعصب در بازرسیهای محوله انجام وظیفه کند.
4-   آشنا و مسلط به قوانین ، آئین نامه ها و مقررات مربوطه باشد .
5-   توان تجزیه و تحلیل دستورالعملها و بخشنامه های داخلی و مطابقت آنها با قوانین جاریه را دارا باشد .
6-   توجهی به شایعات نداشته و به هیچ وجه تحت تأثیر جریانهای خاص منطقه ای، اختلافهای شخصی و جریانهای سیاسی قرار نگیرد .
7-   از موضوع مورد بازرسی فاصله نگیرد ، بصیر و مطلع در کلیه امورمحوله باشد .
8-   بازرس باید توان و قدرت دستیابی به مدارک طبقه بندی شده و دیگر اسناد مورد بازرسی خویش را داشته باشد .
9-   قدرت و توان تحقیق و تفحص منطقی قضایا و مسائل واصله را داشته باشد .

10-   از قضاوتهای آنی و عجولانه پرهیز کند و به اندک تفکر موضوع مورد بازرسی اکتفا نکند.