وظایف گروه بازرسی
- تهیه گزارش در فواصل سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه از عملکرد واحد های مختلف وزارت متبوع و ارائه آن به مقام عالی وزارت و سایر مراجع ذیربط.
- پیگیری واجرای تکالیف دبیرخانه" ارتقاء سلامت نظام اداری ومبارزه با ارتشاء "در سطح وزارت متبوع ، واحدهای استانی و وابسته.
- انجام بازرسی آشکار و پنهان و ارائه گزارش‌های لازم به مدیران ذیربط .
- بررسی و پاسخگویی به گزارشات و مکاتبات نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی‌کل‌کشور ودیوان محاسبات کشور.
- برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 88 و 90 مجلس شورای اسلامی .
- معرفی بازرسان ویژه مبارزه با رشوه به مقام عالی وزارت جهت تهیه ، ابلاغ و نظارت بر عملکرد آنها.

- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی از واحد ها ، برای سنجش میزان مطابقت عملکرد آنها با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها ، ضوابط و شاخص های اختصاصی وزارت متبوع.