ارکان بازرسی

الف)بازرس :فردی است که به نمایندگی از سوی مسئول مافوق یک تشکیلات  (وزیر ،مدیر کل ، رئیس سازمان و ...)برای نظارت بر اجرای صحیح وظایف محوله برابر وظایف قانونی مربوطه یک سازمان مأموریت یافته است .

  ب) تیمهای بازرسی: متشکل از چند کارشناس مجرب با یک مسئول متناسب با موضوع برای انجام بازرسی از سازمان مشخص با اعلام قبلی .
  ج) آرشیو بازرسی : بایگانی با به عبارتی در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به یک سازمان می باشد.