اهم وظایف پاسخگوئی
  • رسیدگی به شکایات حضوری و مکتوب از واحد ها ، مدیریت ها و کارکنان و تجزیه و تحلیل شکایات ازجهت صحت و سقم و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی و پاسخگویی به ارباب رجوع و در صورت لزوم ارجاع مراتب به مراجع ذیربط.
  •  رسیدگی به شکایات واصله از سامانه الکترونیکی دولت (سامد)ونامه های مردمی ریاست جمهوری وتجزیه وتحلیل آنها.
  •  بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پی گیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی.
  •  بررسی و پاسخگویی درخصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور.
  • پی گیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان.
  • پی گیری از نتایج گزارش های تهیه شده و ارسال پاسخ به شاکیان.