اهداف مورد نظر پاسخگوئی
  • توسعه اجرای استانداردها در نحوه ارائه خدمت به ارباب رجوع .
  • ارتقاء سطح رضایت مندی ارباب رجوع و کارکنان .
  • ایجاد تعهد در پاسخگویی واحدهای تابعه به شکایات ارباب رجوع و کارکنان .
  • شناسایی نقاط ضعف و نواقص واحدها از طریق بررسی و ارزیابی شکایات.
  • بازنگری مقررات و ضوابط اجرای در واحدهای تابعه با مطالعه و تحقیق در خصوص شکایات واصله.
  • کاهش میزان شکایات ارباب رجوع از واحدهای تابعه.