ویژگیهای پاسخگوئی مناسب
  • دسترسی آسان: باید راههای متنوعی برای طرح شکایات ارباب رجوعها فراهم شود.
  • پاسخگوئی سریع : ارباب رجوعها در اسرع وقت باید پاسخ مستقیم دریافت نمایند.
  • دسترسی بدون دردسر: سیستم رسیدگی به شکایات بایدبدون زحمت در دسترس باشد.
  • کارکنان با اختیار عمل : کارکنان سیستم پاسخگوئی باید واجد اختیارات لازم برای حل مشکلات باشند.
  • گزینش و آموزش کارکنان : کارکنان سیستم پاسخگوئی به شکایات باید از آموزشهای لازم در زمینه ارتباطات انسانی و جنبه های فنی بهره مند گردند.
  • بانک اطلاعات مشتری: سازمان باید واجد یک بانک اطلاعات مکانیزه و قابل دسترس در موردتمام مشتریان باشد.
  • حمایت سازمانی: مدیریت مالی سازمان باید منابع وتوجه لازم به حل شکایات تخصیص دهد.
  • منصفانه و بی طرف بودن: رسیدگی به شکایات باید بدون اعمال نظر شخصی و سوگیری انجام شود.