اهم وظایف ارزیابی عملکرد
-تهیه و تدوین شاخص ها بر اساس برنامه های مصوب و نظارت بر اجرای آنها .
-اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوط به تهیه مستندات جهت ارائه به مراجع ذیربط .
-برقراری نظام تحلیل داده های عملکرد در شرکت در جهت ارتقاء بهره وری و بهبود عملکرد وزارت، مدیران و کارکنان و رفع نقاط ضعف ، موانع و مشکلات احتمالی.
-همکاری و هماهنگی با وزارت متبوع در تعیین و تائید امتیازات .
-نظارت ، ارزیابی و سنجش مستمر عملکرد ، کارایی و اثر بخشی برنامه های شرکت ، درکلیه مراحل و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی ، جهت ارائه آن به وزارت راه و شهرسازی و معاونت ذیربط در نهاد ریاست جمهوری. 
-نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد در شرکت .
-مکانیزه نمودن فرآیند اجرایی نظام مدیریت عملکرد شرکت در راستای برقراری ارتباط با سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد مستقر در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.