اخبار مناقصات

  • تغيير زمان بازگشايي پاكات قيمت(ج) مناقصه عمليات تكميلي باند دوم بزرگراه پل سفيد - قائم شهر(قطعه 2/ب)
باطلاع مي رساند تاريخ برگزاري جلسه بازگشايي پاكات قيمت مناقصه مذكور روز يكشنبه مورخ 95/10/26 ساعت 11 صبح تعيين مي گردد
  • تغيير زمان بازگشايي پاكات قيمت(ج) مناقصه عمليات تكميلي باند دوم بزرگراه پل سفيد - قائم شهر(قطعه 2/ب)
باطلاع مي رساند تاريخ برگزاري جلسه بازگشايي پاكات قيمت مناقصه مذكور روز يكشنبه مورخ 95/10/26 ساعت 10 صبح تعيين مي گردد.
  • تغيير زمان بازگشايي پاكات قيمت(ج) مناقصه عمليات كارهاي باقيمانده پروژه احداث باند دوم بزرگراه پل سفيد - قائم شهر(قطعه اول)
باطلاع مي رساند تاريخ برگزاري جلسه بازگشايي پاكات قيمت مناقصه مذكور روز يكشنبه مورخ 95/10/26 ساعت 10:30 صبح برگزار مي گردد.