شرح وظایف

شرح وظایف اداره کل امور پیمان ها و رسیدگی فنی

 

 • جمع آوری اطلاعات عمومی و تخصصی و دریافت فهرست طبقه بندی شده نام پیمانکاران از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.

 

 • تدوین شرایط شرکت در مناقصه و انجام تشریفات لازم جهت تشکیل کمیسیونهای انتخاب شرکت کنندگان به نمایندگی از سوی شرکت و اعلام نتیجه به مدیر عامل.

 

 • برگزاری کلیه امور مناقصه و مزایده و ترک تشریفات برای تامین احتیاجات شرکت براساس مقررات و نظارت بر حسن انجام کار.

 

 • بررسی اسناد و مدارک تنظیمی واصله از طرف مهندسین مشاور و انجام تشریفات مبادله و توزیع قراردادها.

 

 

 • انجام امور مربوط به تشریفات پس از ترک مناقصه های مختلف و تهیه و تنظیم قرارداد مربوط پس از امضاء طرفین.

 

 • انجام تشریفات فسخ و انتقال و یا خاتمه دادن به پیمان ها و خلع ید از پیمانکاران براساس پیشنهاد واحد��ای اجرایی و تصویب هیأت مدیره.

 

 • صدور دستور پرداخت پیش پرداخت ها به پیمانکاران و همچنین استرداد کسور وجه الضمان در مقابل ضمانت نامه ها براساس مقاد فراداد.

 

 • انجام تشریفات مربوط به تحویل موقت و قطعی و همچنین صورت برداری از عملیات پیمانکارانی که قرارداد آن ها فسخ و یا خاتمه داده می شود، پس از تایید واحدهای اجرایی و آزاد کردن سپرده و تضمین نامه پیمانکاران، پس از تصویب صورت مجالس تحویل و صورت وضعیت های ماقبل نهایی و قطعی، و همچنین ضبط ضمانت نامه های پیمانکارانی که قرارداد آن ها فسخ میشود.

 

 • بررسی و اظهار نظر و اقدام نسبت به پیشنهادهای واحدهای اجرایی در مورد تمدید یا تغییر مدت و تغییر مقادیر قراردادها و ا بلاغ آن به پیمانکاران.

 

 • انجام امور مربوط به بیمه عملیات راهسازی، ساخت و توسعه راه ها، راه آهن ، بنادر و فرودگاه ها.

 

 • تهیه و تدوین دستورالعمل های مربوط به نحوه تهیه مدارک مورد نیاز جهت صورت وضعیت های موقت و قطعی شامل راه آهن، ابنیه فنی و راه های اصلی و فرعی و اتوبان ها، بنادر و فرودگاه ها به منظور تسریع و تسهیل در تنظیم و رسیدگی صورت وضعیت ها.

 

 • رسیدگی به صورت کارکردهای قطعی و تعدیل های واصله از واحدهای اجرایی و ارسال آن ها به واحد مالی جهت پرداخت و واریز به حساب پیمانکاران.

 

 • بازدید از عملیات انجام شده توسط پیمانکاران جهت تکمیل اطلاعات مورد نیاز مربوطه به صورت کارکردها.

 

 • تهیه آمار مربوط به صورت کارکردهای قطعی پیمانکاران.

 

 • شرکت در کمیسیون های تحویل موقت و قطعی.

 

 • تهیه و تنظیم دستورالعمل های اجرایی و نظارت برحسن اجرای آن ها از سوی پیمانکاران.

 

 • بایگانی و نگهداری اوراق و اسناد و مدارک مربوط به پیمان ها.