مناقصه عمومی دو مرحله ای زمان مناقصه: یکشنبه مورخ 95/12/01 ساعت 9:30 صبح
محل برگزاری مناقصه: اداره کل پیمان و رسیدگی شرکت ساخت تو سعه زیربناهای حمل و نقل کشور
1395/11/03 13:38
مناقصه عمومی دو مرحله ای زمان مناقصه: یکشنبه مورخ 95/11/10 ساعت 8:30 صبح
محل برگزاری مناقصه: اداره کل پیمان و رسیدگی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
1395/10/27 15:22
مناقصه عمومی دو مرحله ای زمان مناقصه: یکشنبه مورخ 95/11/17 ساعت 10 صبح
محل برگزاری مناقصه: اداره کل پیمان و رسیدگی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
1395/10/27 15:18
مناقصه عمومی دو مرحله ای زمان مناقصه: یکشنبه مورخ 95/11/17 ساعت 11 صبح
محل برگزاری مناقصه: اداره پیمان و رسیدگی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
1395/10/27 15:15
مناقصه عمومی دو مرحله ای زمان مناقصه: یکشنبه مورخ 95/11/10 ساعت 9:30 صبح
محل برگزاری مناقصه: اداره پیمان و رسیدگی شرکت ساخت
1395/10/22 16:39
مناقصه عمومی دو مرحله ای زمان مناقصه: یکشنبه مورخ 95/11/10 ساعت 10 صبح
محل برگزاری مناقصه: اداره پیمان شرکت ساخت
1395/10/22 16:32
مناقصه عمومی دو مرحله ای زمان مناقصه: یکشنبه مورخ 95/03/16 ساعت 10 صبح
محل برگزاری مناقصه: اداره کل پیمان و رسیدگی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
1395/10/29 11:51
مناقصه عمومی دو مرحله ای زمان مناقصه: یکشنبه مورخ 95/11/03 ساعت 9:30 صبح
محل برگزاری مناقصه: اداره کل امور پیمانها و رسیدگی فنی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
1395/10/14 10:18
مناقصه عمومی دو مرحله ای زمان مناقصه: یکشنبه مورخ 95/10/05 ساعت 8:30 صبح
محل برگزاری مناقصه: اداره کل پیمان و رسیدگی فنی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
1395/09/15 11:08
مناقصه عمومی دو مرحله ای زمان مناقصه: یکشنبه مورخ 95/07/04 ساعت 9 صبح
محل برگزاری مناقصه: اداره کل پیمان و رسیدگی شرکت ساخت
1395/06/03 13:46
مناقصه عمومی دو مرحله ای زمان مناقصه: یکشنبه مورخ 95/06/21 ساعت 9:30 صبح
محل برگزاری مناقصه: اداره کل پیمان و رسیدگی شرکت ساخت
1395/06/02 10:53
مناقصه عمومی دو مرحله ای زمان مناقصه: یکشنبه مورخ 95/06/21 ساعت 9 صبح
محل برگزاری مناقصه: اداره کل امور پیمان و رسیدگی شرکت ساخت
1395/06/02 10:50
مناقصه عمومی دو مرحله ای زمان مناقصه: یکشنبه مورخ 95/10/12 ساعت 9:30 صبح
محل برگزاری مناقصه: اداره پیمان و رسیدگی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
1395/09/24 08:48
مناقصه عمومی دو مرحله ای زمان برگزاری مناقصه: 9 صبح روز یکشنبه مورخ 94/11/04
محل برگزاری مناقصه: اداره کل پیمان و رسیگی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
1394/10/23 08:34
مناقصه عمومی دو مرحله ای زمان برگزاری 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1394/03/24
محل برگزاری مناقصه : اداره پیمان و رسیدگی فنی شرکت ساخت
1394/03/12 12:14
مناقصه عمومی یک مرحله ای زمان برگزاری 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1393/10/07
محل برگزاری اداره کل پیمان و رسیدگی فنی
1393/10/08 11:09