شورای راهبردی

دکتر غفوری آشتیانی با اعلام خبر بررسی نحوه اجرایی نمودن بازنگری آئین‌نامه‌ها و نشریات مرتبط با زیرساخت‌های حمل و نقل کشور در کارگروه آموزش، تحقیقات و فناوریهای نوین ابراز امیدواری نمود ساز و کار این موضوع در آینده نزدیک در شرکت ساخت و زیربناهای حمل و نقل کشور عملیاتی گردد.

دکتر نیرومند، دبیر شورای راهبردی خبر از بررسی موضوع آموزش مجازی و وبینارها در جلسه تیرماه 1394 این شورا داد. دببر شورای راهبردی با اعلام نظرات مثبت معاونت‌های مختلف شرکت در این ارتباط اظهار امیدواری نمود که این موضوع در آینده نزدیک و پس از بررسی در جلسه آتی شورای راهبردی در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجرایی گ��دد.

شرح وظایف و اساسنامه

 اهداف

شورای راهبردی به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان برای تعیین راهبردها وخط مشی ها در انجام وظایف شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور به منظور استفاده بهینه از منابع و امکانات آن در چارچوب برنامه های مصوب و اسناد بالا دستی تشکیل می گردد.

 

وظایف شورای راهبردی

تصویب سیاست ها، راه کارها و برنامه های راهبردی تدوین شده در کارگروه های تخصصی در زمینه های مدیریتی، اجرایی، آموزشی، پژوهشی، تامین وتجهیز منابع مالی.

ساماندهی، هدایت و راهبری کارگروه های تخصصی