آزاد راه‌هاي توسعه شبكه *

ليست آزاد راه‌‌هاي  پيشنهادي توسعه شبكه

جدول پيشنهادي توسعه شبكه

     آزاد راه مشهد _ جناران_ قوچان_ گرگان

460 كيلومتر

     آزاد راه دريا

800 كيلومتر

     آزاد راه سمنان _ سبزوار

400 كيلومتر

     آزاد راه تهران _ شهريار

40 كيلومتر

     آزاد راه اتصال بومهن به قم – گرمسار

70 كيلومتر

     آزاد راه نطنز _ سيرجان

635 كيلومتر

     آزاد راه اهواز _ دهدر _ لردگان _ اصفهان

430 كيلومتر

     آزاد راه بوئين زهرا _ ساوه

90 كيلومتر

     آزاد راه باغين _  بم _ زاهدان

481 كيلومتر

     آزاد راه باغچه _ تربت حيدريه_ دوغارون

100 كيلومتر

     آزاد راه اهواز _ سوسنگرد _ چزابه

100 كيلومتر

     آزاد راه اصفهان_ بروجن _ باغملك _ اهواز

420 كيلومتر

     آزاد راه بوشهر – عسلويه

240 كيلومتر

     آزاد راه سرچم _ اردبيل

160 كيلومتر

     آزاد راه امامزاده هاشم _ آمل

140 كيلومتر

     آزاد راه مشهد _ سرخس

180 كيلومتر

     آزاد راه زاهدان – ميرجاوه

110 كيلومتر

     آزاد راه كرمان _ بندرعباس

375 كيلومتر

          جمع كل

5211 كيلومتر