آزاد راه‌هاي در دست مطالعه*

ليست آزاد راه‌‌هاي در دست مطالعه

     آزاد راه شيراز _ بوشهر

230 كيلومتر

      آزاد راه همدان _ كرمانشاه – خسروي

350 كيلومتر

     آزاد راه تهران _ شمال مناطق 2 و 3

69 كيلومتر

     آزاد راه سيرجان _ بندر عباس

300 كيلومتر

     آزاد راه سلفچگان – اراك

160 كيلومتر

     آزاد راه تهران _ رودهن (شاخه شمالي)

13 كيلومتر

     آزاد راه تبريز _ مرند _ بازرگان

250 كيلومتر

     آزاد راه اصفهان _ شيراز (حد فاصل اصفهان _ ايزدخواست)

160 كيلومتر

     آزاد راه انديمشك – اهواز

135 كيلومتر

          جمع كل

1667 كيلومتر