ليست آزاد راه‌هاي بهره برداري شده بعد از انقلاب اسلامي ايران*

 

آزاد راه بهره برداري شده

طول كيلومتر

طول بهره برداريدر سال

ماه بهره برداري

سال بهره برداري

جمع كل ( كيلومتر)

   آزاد راه تهران _ قم (فاز 2)

68

138

--

ابتداي انقلاب

1970

آزاد راه تهران _ كرج _ قزوين ( فاز2)

70

--

آزاد راه قزوين _ زنجان

189

189

--

1375

آزاد راه تهران _ ساوه

5/112

5/216

بهمن

1377

آزاد راه قم _ كاشان

104

اسفند

آزاد راه كاشان _ نطنز

70

70

دي

1381

آزاد راه باغچه _ مشهد

40

106

ارديبهشت

1382

آزاد راه ساوه _ سلفچگان

66

اسفند

آزاد راه نطنز _ اصفهان

93

174

مهر

1383

آزاد راه زنجان _ سرچم ( آزاد راه زنجان _ تبريز)

81

آبان

آزاد راه اهواز _ بندر امام (ره)

94

5/263

اسفند

1385

آزاد راه سرچم _ بستان آباد (آزاد راه زنجان _ تبريز)

5/169

مهر

آزاد راه كنارگذر غرب اصفهان

5/52

5/52

فروردين

1386

آزاد راه كنارگذر غرب اصفهان

5/23

5/25

ارديبهشت

1387

آزاد راه تبريز _ اروميه _ پل ميانگذر درياچه اروميه)

2

--

آزاد راه قزوين _ رشت

127

124

اسفند

1388

آزاد راه خرم آباد _ پل زال

104

187

آبادن

1389

آزاد راه تهران _ پرديس

23

بهمن

آزاد راه ساوه _ همدان (قطعه اول)

60

---

آزاد راه ساوه _ همدان ( قطعه اول)

26

5/40

تير

1390

آزاد راه قوري گل _ قزاچه ميدان ( آزاد راه زنجان_ تبريز)

5/14

مرداد

آزاد راه ساوه _ همدان ( قطعه دوم)

52

7/129

بهمن

1391

 

آزاد راه همت _ كرج

5/5

آبان

 آزاد راه كنارگذر شمالي مشهد

2/72

آذر

آزاد راه قزلچه ميدان _ تبريز ( قطعه 1 آزاد راه زنجان _ تبريز)

20

95

ارديبهشت

1392

1392

آزاد راه تهران _ شمال ( منطقه 4)

20

فروردين

آزاد راه ساوه _ همدان قطعه دوم و اول

10

--

آزاد راه پل زال _ انديمشك

45

اسفند

آزاد راه ساوه _ همدان

5/3

5/3

 

آزاد راه حرم تا حرم ( قم _ گرمسار)

152

155

بهمن

1393

 

آزاد راه قزوين _ رشت

3

-