آزاد راه‌هاي در دست ساخت ( جمعاً 586 كيلومتر)*

ليست آزاد راه‌هاي در دست ساخت

  آزاد راه كنارگذر غرب اصفهان ( قطعه سوم)

14 كيلومتر

  آزاد راه اراك _ خرم آباد

135 كيلومتر

  آزاد راه تهران _ شمال ( منطقه 1) 

32 كيلومتر

  آزاد راه اصفهان _ شيراز

210 كيلومتر

  آزاد راه اروميه _ تبريز ( تكميل قطعات 1 و 2 و احداث قطعه 4)

69  كيلومتر

  آزاد راه ساوه _ همدان (قطعه دوم)

25 كيلومتر

  آزاد راه تهران _ كرج ( ادامه اتوبان شهيد همت)

8 كيلومتر

  آزاد راه مراغه _ هشترود

26 كيلومتر

  آزاد راه قائمشهر _ ساري

44 كيلومتر

  آزاد راه منجيل _ رودبار

3 كيلومتر

  آزاد راه تبريز _ شهر جديد سهند

20 كيلومتر

          جمع كل

586 كيلومتر