فرصتهای سرمایه‌گذاری

فهرست آزاد راه‌های آماده برای سرمایه گذاری (جمعاً 1359 کیلومتر) 

عنوان آزاد راه

طول ( كيلومتر)

     آزاد راه قزوين _ رشت ( منجيل _ رودبار)

11

     آزاد راه همدان _ كرمانشاه _ خسروي

350

     آزاد راه سيرجان _ بندر عباس

300

     آزاد راه انديمشك _ اهواز

135

     آزاد راه سلفچگان _ اراك

160

     آزاد راه شيراز _ بوشهر

230

     آزاد راه پرديس _ رودهن ( شاخه شمالي)

13

     آزاد راه اصفهان _ شيراز

(حد فاصل اصفهان _ ايزدخواست)

160

         جمع كل

1359