عناوين پيشنهاد‌هاي پژوهشي كه از طريق فراخوان دريافت شده (در دست بررسي)

 

رديف

عنوان

1

ضوابط اجرائي ساخت و بهسازي روسازي هاي كم ترافيك (شامل راه روستايي) و بكارگيري روش هاي تثبيت متناسب با اقليم و ترافيك

2

بررسي امكان استفاده از سنگدانه هاي سيليسي در مخلوط آسفالتي: فاز اول مطالعات آزمايشگاهي

3

بازنگری نشریه 354 سازمان برنامه با استفاده از پایش روسازی های اجرا شده بتن غلتکی (RCCP)  در ایران

4

تدوين راهنماي طراحي سيستم جامع اروپايي کنترل قطار (ETCS)  با انجام يك مطالعه موردي

5

تدوين دستورالعمل اصلاح، ارتقاء و نوسازي راه هاي همجوار بامحور در دست احداث با رويكرد توسعه پايدار

6

تهيه دستورالعمل نحوه برآورد تقاضاي ترافيك براي احداث آزادراه ها

7

تدوين دستورالعمل ارزیابی تأثير احداث تسهيلات عرضه حمل و نقل بار و مسافر بر شبكه حمل و نقل

8

تدوين دستورالعمل نحوه طراحي و اجراي شانه راهها