مقالات

1- مدلسازی رفتار تونلهای سگمنتی در گسلش نرمال 60 درجه در سانتریفیوژ ژئوتکنیکی           لینک دانلود

2- بررسی و تحلیل اجرای پروژه های تونل سازی مکانیزه تحت قرارداد BOT                               لینک دانلود