سمینارها و نشست ها

1- دومین کنگره مهندسی عمران-دانشگاه تبریز                           لینک دانلود