مقالات علمی و فنی

یکی از وظایف دفترفنی نیاز سنجی اولویتهای پژوهشی از طریق مکاتبه با مبادی مختلف می باشد که در قالب طرحهای پژوهشی عنوان، جمع‌آوری و اجرا می گردد. در این بخش سعی شده است که گروهی از مقالات کاربردی مرتبط با فعالیتهای شرکت ساخت بصورت تفکیک شده مورد دسترسی و بهره برداری قرار گیرد.


         مقالات تونل