عناوین كميته هاي تخصصي و محورهاي پژوهشي مصوب

 

محورهاي كميته زمين شناسي مهندسي، ژئوتكنيك و زيرسازي

ملاحظات خطرزلزله، خطرات ژئوتكنيكي و ژئوتكنيك لرزه اي در طراحي و اجراي زيرساخت هاي حمل و نقل

ملاحظات زمين شناسي، زمين شناسي مهندسي و پايداري مسير در طراحي و اجراي زيرساخت هاي حمل و نقل

استفاده از مصالح نوين و پسماند در زيرسازي زيرساخت‌هاي حمل و نقل

روش‌هاي بهسازي و تثبيت و تسليح خاك در زيرسازي زيرساخت‌هاي حمل و نقل، تجهيزات و سيستم هاي كنترل و هشدار

تدوين آئين نامه ها، دستورالعمل‌ها و استانداردها و شرح خدمات و گزارش مطالعات

محور هاي كميته روسازي راه و راه آهن

روش ها و ابزارهاي نوين طراحي راه و راه آهن

استفاده از مصالح، مواد و فناوري هاي نوين جهت اجراي پروژه هاي راه و راه آهن

روش ها و ابزارهاي نوين در پايش و نگه داشت روسازي  راه و راه آهن

تدوين آئين نامه ها، دستورالعمل ها، شرح خدمات و استاندارد پروژه هاي راه و راه آهن

محور هاي كميته مديريت ريسك، HSE و اقتصاد

تدوين، اصلاح و بازنگري دستورالعمل ها، استانداردها، آيين نامه ها، قراردادها، شرح خدمات، گزارشات

ارزيابي و مديريت ريسك سازماني و پروژه ها و بيمه

مديريت، كاهش و كنترل ريسك ناشي از سوانح طبيعي و غير مترقبه در شبكه حمل و نقل با هدف ايمن سازي آنها و مديريت  بحران مؤثر

نظام مديريت HSE و در حوزه حمل و نقل

مسئوليت‌ها و سرمايه هاي اجتماعي، افكارعمومي،‌ مشاركت هاي مردمي،‌ ارتباطات و رسانه ها

اقتصاد، سرمايه گذاري، بهينه سازي هزينه ها

مديريت سرمايه هاي انساني، سازماني، مالي، فرآيندها

محور هاي كميته ترافيك، حمل و نقل

زيرساخت هاي حمل و نقل هوشمند

برنامه ريزي حمل و نقل

ايمني ترافيك

حمل و نقل و توسعه پايدار

اقتصاد حمل و نقل

طراحي هندسي راه

تدوين آئين نامه ها، دستورالعمل ها، شرح خدمات و استانداردهاي حمل و نقل

محور هاي كميته ابنيه فني و معماري

روش هاي نوين در طراحي و اجراي ابنيه‌فني

استفاده از تجهيزات، فن آوری ها و مصالح نوین

حفاظت و نگهداری از ابنیه در دوره بهره برداری

ملاحظات معماري در طراحی و اجرا

روش های بهسازی و مقاوم سازی

تدوين آئين نامه ها، دستورالعمل ها، استانداردها، شرح خدمات و گزارش مطالعات

محور هاي كميته محيط زيست، هيدرولوژي و هيدروليك

مباحث هيدرولوژيكي و اقليمي

مباحث هيدروليك سطحي و زيرزميني و زهكشي آب هاي سطحي و غير سطحي

ملاحظات زيست محيطي انساني و طبيعي و مباحث آمايش سرزمين

تدوين آيين نامه ها، دستورالعمل ها و استانداردها، شرح خدمات، گزارش مطالعات مرتبط