خدمات سامانه


به سامانه گروه ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات خوش آمدید

شهروند گرامی
با سلام و ادب

چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات این شرکت در زمینه های نقض قوانین، عدم انجام وظیفه ، اطاله رسیدگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات شکایتی داشته و شخصاً ذینفع آن بوده و از این شرکت خواهان رسیدگی برای احقاق حق خود باشید و یا به عنوان یک شهروند آگاه با حس مسئولیت اجتماعی از سو جریان اداری نظیر تضییع اموال عمومی، دولتی ، منابع طبیعی و محیط زیست، وجود فساد و جرم و یا دیگر تخلفات اداری اطلاعاتی دارید،میتوانید شکایات و یا اطلاعات خود از این گونه سوء جریانات را به سامانه گروه ارزیابی و عملکرد و رسیدگی به شکایات ارسال فرمایید تا وفق مقررات به آن رسیدگی شود. بدیهی است دریافت شکایات و اعلامات مندرج در بند الف ماده 2 قانون سازمان بازرسی کل کشور خارج از این سیستم و از طریق مکاتبه، دورنگار 22255936، تلفن پیغامگیر 22256913 ، تماس با شماره تلفن 26400318و یا مراجعه حضوری به شرکت نیز امکان پذیر است.