معاون وزیر راه و شهرسازی:
معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید از پروژه بزرگراه 4 خطه بهشهر-گرگان-بجنورد-قوچان، این پروژه را یکی از 5 کریدور اولویت دار شرکت ساخت و توسعه عنوان کرد و افزود: این بزرگراه کریدور ترانزیت شرق به غرب در شمال کشور است که ارتباط با کشور ترکمنستان و ترانزیت کالا از آسیای میانه از طریق گمرکات سرخس، باجگیران، اینچه برون و بندر امیرآباد به مبادی غربی و شرقی کشور را فراهم می کند.
1393/05/29 15:10
هزار و 850 کیلومتر راه آهن آماده سرمایه گذاری است
معاون وزیر راه و شهرسازی از وجود هزار و 850 کیلومتر راه آهن آماده سرمایه گذاری در کشور خبر داد وگفت: با توجه به سرمایه بر بودن پروژه های زیرساختی حمل و نقل و کسری بودجه، تامین مالی پروژه ها با استفاده از دو منبع داخلی و خارجی انجام می شود که وزارت راه و شهرسازی بسترهای لازم برای تسهیل حضور سرمایه گذاران و تامین این منابع را فراهم کرده است.
1393/05/28 11:44
در مراسمی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی از مهندس گروسی مشاور عالی مدیرعامل که به درجه بازنشستگی نائل آمده و مهندس امینی معاون برنامه ریزی شرکت که به سمت معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی منصوب شده است، تقدیر به عمل آمد.
1393/05/28 09:41