معاون وزیر راه و شهرسازی در ابلاغی دکتر محمد ریاحی را به سمت مدیرکل دفتر فنی منصوب کرد و از دفتر فنی خواست طرح های مطالعاتی را بر مبنای شاخص های توسعه متوازن، توسعه پایدار و در چارچوب طرح جامع حمل و نقل اولویت بندی کند.
1393/07/30 14:50
در یازدهمین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری های نوین، گروه آموزش، تحقیق و توسعه به عنوان اولین گروه تخصصی این کارگروه تشکیل شد.
1393/07/28 14:47
رئیس کارگروه مدیریتی، فنی و اجرایی شورای راهبردی نسخه اولیه شیوه نامه مدیریت ارزیابی و تملک مسیرهای در دست مطالعه و ساخت را در جلسه هفتم شورای راهبردی ارائه کرد.
1393/07/28 14:15